RESULTATEN

Alle scholen voor basisonderwijs zijn verplicht de resultaten van hun onderwijs te vermelden in de schoolgids. Aan het publiceren van dergelijke gegevens moeten voorafgaand enkele opmerkingen worden geplaatst. De eindresultaten van de door ons gehanteerde Centrale eindtoets zeggen niet alles over de effectiviteit van het onderwijs. Het leerlingvolgsysteem binnen onze school geeft daarover per kind meer informatie. Ook andere componenten, zoals pedagogisch klimaat, eigenschappen van het kind en het beleid van Passend Onderwijs om zoveel mogelijk leerlingen op een reguliere basisschool te houden, worden niet meegenomen. De Centrale-eindtoets werd in de schooljaren 2015 en 2106 afgenomen volgens de regels van de CITO-groep. Afgelopen schooljaar hebben wij gekozen voor de afname van de IEP- toets. U vindt de resultaten hieronder weergegeven. De resultaten van de afgelopen drie jaren waren als volgt:

Schooljaar 2016- 2017: Ondergrens 77,6. Resultaat Obs de Tandem: 89, oordeel is goed.
Schooljaar 2017- 2018: Ondergrens 77,4. Resultaat Obs de Tandem: 80,6, oordeel is goed.
Schooljaar 2018- 2019: Ondergrens 77,2. Resultaat Obs de Tandem: 85,5, oordeel is goed.


Om te beoordelen of de leerresultaten van leerlingen op een school voldoende zijn, worden ze vergeleken met de leerresultaten op scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie met ongeveer hetzelfde percentage gewogen leerlingen. Dit doet de onderwijsinspectie om scholen zo eerlijk mogelijk te beoordelen. Bij de beoordeling van leerresultaten gebruikt de inspectie een ondergrens als norm voor het bepalen van het oordeel: voldoende/onvoldoende. Deze ondergrens is een minimumniveau voor de leerresultaten en niet een gewenst niveau of een streefniveau. De bovengrens ligt ongeveer 20 procent boven het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Als een school een gemiddelde toetsscore onder de ondergrens heeft worden de leerresultaten als onvoldoende beoordeeld. Als de gemiddelde toets-score op of boven de bovengrens ligt worden de leerresultaten als ‘goed’ beoordeeld.
  

OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​