Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Contact

Wij vinden het belangrijk dat de contacten tussen school en de ouders goed zijn. Ouders worden uitgebreid geïnformeerd over de school en over hun kind(eren), maar de school wil ook graag weten wat de verwachtingen en ideeën zijn van ouders. Er zijn daarom veel contactmomenten op school maar het belangrijkst is ‘de lage drempel’. Mocht u buiten de geëigende contactmomenten vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde terecht op school. Voor zaken die uw kind betreffen bij de groepsleerkracht, voor andere ‘schoolse’ zaken bij de directie. Zij staan open voor uw vragen en opmerkingen en/of het maken van een afspraak. De schoolgids De algemene schoolgids is samen met de jaargids een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. Formeel dient de gids te voldoen aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie en het schoolbestuur. De MR stemt jaarlijks in met de inhoud van de schoolgids. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de gids dan horen wij dat graag. Informatieavonden Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden er per groep informatieavonden gehouden. De leerkracht(en) geeft /geven u informatie over de school en meer specifiek over zaken die in de groep / het leerjaar aan de orde komen. Deze informatie is tevens de basis om op de gespreksavonden de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind te bespreken. Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Via de nieuwsbrief en de schoolgids worden de data en aanvangstijden van de informatieavonden per groep bekendgemaakt. Nieuwsbrief Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief met actuele informatie van en over de school. Indien nodig verschijnen er tussendoor extra nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven die verschijnen in het lopende schooljaar kunt u vinden op de pagina 'nieuws' op de website van school. Schoolkalender Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind op verzoek de schoolgids mee waarin alle (op het moment van publicatie bekende) vakanties, vrije dagen, schoolse activiteiten en bijzondere gebeurtenissen vermeld staan. De schoolkalender kunt u ook vinden op de website van school. Oudergesprekken Minimaal drie keer per schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging om over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind(eren) te praten. De gesprekken worden gepland omstreeks oktober, februari en juni. Via de Info en de schoolkalender stellen we u op de hoogte van de exacte planning. Het schoolrapport Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen in de groepen 1 t/m 8 een rapport mee, omstreeks februari en juni. Voor informatie over de inhoud van het rapport wordt verwezen naar de schoolgids en naar de toelichting in het rapport.
Onderwijs Ouders Contact Contact