Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Het onderwijs

De werkwijze die op OBS De Tandem wordt gehanteerd is onderdelen gebaseerd op het model Handelingsgericht Werken 21ste eeuw (HGW) . 7 belangrijke uitgangspunten: De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen? Afstemming en wisselwerking: Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De omgeving dient goed afgestemd zijn op wat dit kind nodig heeft. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: Het is de leerkracht die ’t doet. Het is daarom belangrijk dat ook voor leerkrachten de ondersteuningsbehoeften helder in kaart worden gebracht. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen. Doelgericht werken: Het team formuleert doelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven. De klassenorganisatie en de instructievorm is voor enkele vakgebieden afgestemd op het werken met groepsplannen. Leerlingen die meer aankunnen hebben aan een verkorte instructie genoeg, de gemiddelde leerlingen volgen de basisinstructie en leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben komen naar de instructietafel voor een verlengde instructie. Het werken met groepsplannen is van toepassing op de vakgebieden: Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen. Kinderen kunnen per vakgebied op verschillende niveaus werken. In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op het spelend leren. Al spelend ontwikkelen de kinderen diverse vaardigheden. Door middel van observatie volgen wij de ontwikkeling van de kleuters. Om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind werken we meestal rond thema’s. Deze thema’s worden bepaald door de methode en mede door actuele gebeurtenissen en terugkerende onderwerpen zoals de Kinderboekenweek, de winter etc. Alle activiteiten staan gedurende een afgebakende periode in het teken van dit thema. Vaak wordt er ook een themahoek of –tafel ingericht. Per week krijgen de kinderen rond de drie opdrachten met expressiemateriaal (tekenen, verven, klei, knippen en plakken e.d.) en/of ontwikkelingsmateriaal (bouwen, constructiemateriaal, themahoeken, computer, lotto’s, voorbereidend rekenen en taal, enz.). Daarnaast krijgen de kinderen volop de gelegenheid om vrij te spelen. ​In de groepen 3 t/m 8 wordt de leerstof aangeboden volgens de principes van het Handelingsgericht werken meer. Vanaf groep 3 werken we met de volgende methoden: VAK METHODE Technisch lezen Veilig leren lezen Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Nederlandse taal Taal op maat Rekenen en Wiskunde Alles telt Q Schrijven Pennenstreken Natuur en techniek Wijzer door natuur en techniek Geschiedenis Tijdzaken Aardrijkskunde Wereldzaken Engels Groove me (vanaf groep 5) Muziek Eigenwijs Verkeer Verkeerskrant Veilig Verkeer Nederland Sociaal emotionele ontwikkeling Kwink  
Home Nieuwtjes Organisatie Onderwijs Ouders Contact