Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Resultaten

Alle scholen voor basisonderwijs zijn verplicht de resultaten van hun onderwijs te vermelden in de schoolgids. Aan het publiceren van dergelijke gegevens moeten voorafgaand enkele opmerkingen worden geplaatst. De eindresultaten van de door ons gehanteerde Centrale eindtoets zeggen niet alles over de effectiviteit van het onderwijs. Het leerlingvolgsysteem binnen onze school geeft daarover per kind meer informatie. Ook andere componenten, zoals pedagogisch klimaat, eigenschappen van het kind en het beleid van Passend Onderwijs om zoveel mogelijk leerlingen op een reguliere basisschool te houden, worden niet meegenomen. De Centrale-eindtoets wordt afgenomen aan de hand van de IEP- toets. U vindt de resultaten hieronder weergegeven. Om te beoordelen of de leerresultaten van leerlingen op een school voldoende zijn, worden ze vergeleken met de leerresultaten op scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie met ongeveer hetzelfde percentage gewogen leerlingen. Dit doet de onderwijsinspectie om scholen zo eerlijk mogelijk te beoordelen. Bij de beoordeling van leerresultaten gebruikt de inspectie een ondergrens als norm voor het bepalen van het oordeel: voldoende/onvoldoende. Deze ondergrens is een minimumniveau voor de leerresultaten en niet een gewenst niveau of een streefniveau. De bovengrens ligt ongeveer 20 procent boven het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Als een school een gemiddelde toetsscore onder de ondergrens heeft worden de leerresultaten als onvoldoende beoordeeld. Als de gemiddelde toets-score op of boven de bovengrens ligt worden de leerresultaten als ‘goed’ beoordeeld. Onderstaande gegevens zijn overgenomen van scholenopdekaart.nl  
Niveau Scores zijn berekend door middel van uitslagen in het schooljaar 2021-2022 Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting van de school. Om de vorderingen van de leerling goed te kunnen volgen, houden we de resultaten van het dagelijks werk bij in de groepsmap en het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Hier worden observaties, toetsen en testen in bijgehouden. Behalve methodegebonden toetsen wordt er ook gebruik gemaakt van niet methodegebonden toetsen.  In groep 1 wordt gebruik gemaakt van een overgangslijst van de peuterspeelzaal naar groep 1. Hiermee proberen we eventuele (taal)achterstanden te signaleren. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de Cito toetsen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, studievaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling gebruikt. De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in januari en juni. In groep 8 wordt de IEP-toets in april afgenomen. Mocht er aanleiding toe zijn, dan maken we gebruik van andere specifieke toetsen. Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager. Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?  
Onderwijs Ouders Contact