Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Sinds de invoering van de basisschool heeft OBS de Tandem een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad heeft beslissings- en adviesbevoegdheden over beleidszaken van school, zoals: − Het schoolplan − De schoolgids − Het jaarplan en het jaarverslag − Het schoolformatieplan − Kwaliteitsbeleid − Het schoolreglement − Regels om veiligheid en gezondheid op school te bevorderen − Financiën De MR op OBS de Tandem bestaat uit zes personen. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen uit twee geledingen, te weten de ouders (drie leden) en het schoolteam (drie leden). Er worden tweejaarlijks verkiezingen gehouden, waarbij elke ouder zich kandidaat kan stellen voor de MR. Via de wekelijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het verkiezingstraject. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden. De nieuwe Wet op Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is sinds 1 januari 2007 van kracht. De praktische uitwerking daarvan is vastgelegd in een MR- reglement. Dit reglement ligt (na afspraak) ter inzage op school. Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de gemeente Noordenveld, samen met de overige vijftien scholen voor primair basisonderwijs die onder het bestuur van de gemeente Noordenveld vallen. Onze MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Waar nodig, is de directeur aanwezig om toelichting te geven. De vergaderingen zijn soms opgesplitst in een openbaar en een gesloten gedeelte. Elke ouder is van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt via de schoolkalender, de nieuwsbrief en de website van school. Wilt u meer weten over de MR, neemt u dan contact op met één van de leden. De leden staan vermeld in de schoolgids.  
Home Nieuwtjes Organisatie Onderwijs Ouders Contact