OBS De Tandem - Roden
Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Schoolarts - Jeugdgezondheidszorg

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector JGZ van de GGD Drenthe. Deze sector maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Roden (CJG). Centrum Jeugd en Gezin Noordenveld Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt, waar ouders, jongeren en beroepskrachten terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden.   Het CJG: Geeft alle informatie over opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving; Wil een inloop bieden voor vragen van ouders, jongeren en beroepskrachten over opvoeden en opgroeien: Wil op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen; Kan de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn. Is ondersteunend naar beroepskrachten die werken met kinderen. Het CJG is te vinden op het Inwonersplein, Schoolstraat 50 in Roden. Openingstijden: Werkdagen van 08.30 – 17.00 uur, zowel inloop als telefonisch (050-3176509). Uiteraard heeft het CJG ook een website met praktische en nuttige informatie: www.cjgnoordenveld.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen of contact zoeken met het CJG.                                                                                                                            Jeugdgezondheidszorg op de basisschool                                     De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties.   Het zorgteam Op de scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts en jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders bij gezond opgroeien en ontwikkelen.   Screening in groep 2 en 7 Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst.  Blijkt uit de screening dat de leerling  extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.   Spreekuur Waarvoor naar een spreekuur? Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.   Wie houdt het spreekuur? De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.   Afspraak maken? Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres. Vermeld in de e- mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. (0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur) jgz@ggddrenthe.nl   Logopedie Op de scholen wordt de logopedische zorg als volgt ingevuld: In de groepen 1 en 2 worden formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld door ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkrachten. De logopedist ontvangt deze formulieren en beoordeelt deze. Indien de logopedist twijfels of zorgen heeft over de taalontwikkeling, zal zij als ouder(s)/ verzorger(s) toestemming hebben gegeven, contact opnemen met school om een afspraak te maken om een logopedische screening uit te voeren. Deze screening bestaat uit een gesprek met het kind en enkele korte opdrachten. Ouder(s) / verzorger(s) ontvangen schriftelijk bericht over de bevindingen van de logopedist. Daarna wordt in overleg besproken welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. Er kan afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling afgewacht wordt en er op een later tijdstip een controle-afspraak zal plaatsvinden. Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren. Een mogelijkheid is ook dat er wordt afgesproken dat nader onderzoek of professionele begeleiding nodig is. Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura van der Weide, de logopedist bij de GGD Drenthe. Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie  voor meer informatie over logopedie.   Vaccinaties De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn. Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk is er op gericht om mensen op een laagdrempelige en proffesionele wijze te stimuleren om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving en waar nodig te ondersteunen bij het herstellen of versterken van de sociale zelfredzaamheid. Schoolmaatschappelijk werk is ook een onderdeel van het CJG. (Loket De Toegang) Soms groeien de problemen u boven het hoofd. U heeft b.v. vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kinderen. Natuurlijk kunt u met vragen op dit terrein terecht op school, de medewerkers van de GGD (b.v. de schoolarts) of uw huisarts. Om de vragen op bovenstaand terrein nog beter te kunnen beantwoorden is voor de basisscholen in Noordenveld het project Schoolmaatschappelijk Werk gestart. Dit is een project van de gemeente Noordenveld en is onderdeel van het jeugdpreventiebeleid. Vanuit het algemeen maatschappelijk werk  zijn hiervoor schoolmaatschappelijk werkers voor vier uur per week ingezet, werkend vanuit vier zogenaamde stationsscholen, goed verdeeld over de gemeente Noordenveld. De schoolmaatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en school en zal regelmatig overleggen met de interne begeleider. Taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn onder meer: * Hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen om zodoende de leerprestaties of het gedrag van het kind op school te verbeteren. * Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden. * Met de school/leerkracht verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op school. * Ouders en/of kinderen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening. * Specifieke hulpverlening aanbieden, zoals video hometraining en de weerbaarheid training voor kinderen "Powerkidzzz."   In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs een Zorgroute opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze Zorgroute voldoet aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners. Via de basisschool van uw kind(eren) ontvangt u nadere informatie over de invulling van schoolmaatschappelijk werk op school m.b.t. de naam van de schoolmaatschappelijk werker en de tijden waarop en hoe deze bereikbaar is.  
Home Nieuwtjes Organisatie Onderwijs Ouders Contact