OBS De Tandem - Roden
Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2024
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Ondersteuning leerlingen

Openbare basisschool de Tandem maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Dit samenwerkingsverband bestrijkt het gebied van de gehele provincie Groningen en een stukje Drenthe. Uitgangspunten Onder leerlingenzorg wordt verstaan de (extra) aandacht voor sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De leerlingenzorg is gericht op alle leerlingen. Afhankelijk van de aard van de zorg kunnen leerlingen met een arrangement en/of andere specifieke situaties hierop een uitzondering maken. De leerlingenzorg bij ons op school is gebaseerd op het model ‘Handelingsgericht Werken’' (HGW). Organisatie Binnen de schoolorganisatie neemt de Intern Begeleider (IB-er) een belangrijke plaats in, met name om de continuïteit van zorg en begeleiding te bewaken. De IB-er heeft een coördinerende en begeleidende rol op het terrein van leerlingenzorg. Tenminste één keer per week vindt er overleg plaats tussen de  IB-er en de directeur. Daarnaast zijn er functionele contacten met de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts / verpleegkundige. Als het nodig is, wordt externe professionele hulp ingeschakeld via het ondersteunings team. Volgsystemen De leerkrachten houden de vorderingen van alle leerlingen dagelijks bij, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Naast de methodegebonden toetsen maken wij ook gebruik van methodeonafhankelijke toetsen. Wij gebruiken daar de Cito-toetsen voor. Deze toetsen maken onderdeel uit van het leerling onderwijsvolg- systeem (LOVS) en hebben betrekking op spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen. Aan deze toetsen zijn objectieve (landelijke) normen gekoppeld. De Cito-toetsen worden bij ons op school gezien als middel, niet als doel. Bij sommige kinderen worden diagnostische toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die meer specifieke informatie kunnen geven over de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben te allen tijde inzage in de toetsresultaten. De Cito-toetsen worden per vakgebied twee keer per jaar afgenomen in de groepen 2 t/m 8.  Met de afname en registratie van deze toetsen ontstaat een objectief beeld van iedere leerling, voor de verschillende vakgebieden en vaardigheden. De toetsresultaten zijn de belangrijkste ingrediënten voor het LOVS. De toetsresultaten worden ingevoerd in het computerprogramma van het het school-administratiesysteem Parnassys en daarmee kunnen we de ontwikkeling van kinderen (maar ook van groepen en van de hele school) in kaart brengen, volgen, analyseren en bepalen of interventie nodig is. De sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen is eveneens erg belangrijk. Deze ontwikkeling wordt ook gevolgd met het volgsysteem "Zien". Vanaf het komende schooljaar zal dit worden vervangen door: Kinderbegrip. Groepsbesprekingen Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats onder leiding van de IB-er. De leerkrachten bespreken de leerlingen van hun groep op basis van de groepsoverzichten. Voor specifieke vragen en advies kan de IB-er externe hulp inschakelen. Schoolverlaters De school besteedt ruime aandacht aan de begeleiding van schoolverlaters uit groep 8, in de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). Naast de schriftelijke informatieoverdracht (onderwijskundig rapport) geven wij mondelinge toelichting aan het VO over elke leerling (de zogenaamde warme overdracht). Zowel leerlingen als ouders worden in de gelegenheid gesteld om informatieavonden en doedagen op verschillende VO scholen bij te wonen. De leerkracht begeleidt leerlingen en ouders bij het maken van een schoolkeuze en de afwikkeling van administratieve zaken. Obs de Tandem hanteert de ‘IEP toets’ als centrale eindtoets. Versnellen en verlengen Kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school, stromen in beginsel aan het eind van het schooljaar door naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Met de formulering 'in beginsel' wordt bedoeld dat doorstroming vanuit het perspectief van de ontwikkeling wordt bezien. De school kan tot de conclusie komen dat een leerling die voor 1 januari 4 jaar wordt voor kleutertijdverlenging in aanmerking komt (een extra jaar groep 1 of 2). Zo kan de school ook tot de conclusie komen, dat een leerling die na 1 januari 4 jaar wordt voor versnelling in aanmerking komt (stroomt door naar groep 2). Het perspectief van de ontwikkeling van de leerling - zowel cognitief als sociaal- emotioneel - is hiervoor bepalend en niet de geboortedatum en de leeftijd. De school heeft criteria vastgesteld die gericht zijn op het beoordelen van de ontwikkeling. Het gaat om een mix van cognitieve en sociaal- emotionele criteria. Daarbij wordt, naast methodegebonden observaties, gebruik gemaakt van genormeerde instrumenten en toetsen / het leerlingvolgsysteem. Zittenblijven / doubleren Het zittenblijven als zodanig is eigenlijk niet meer aan de orde. Het uitgangspunt in het hedendaagse onderwijs is dat leerlingen werken op hun eigen ontwikkelingsniveau en een ononderbroken ontwikkelingslijn volgen. Door middel van een voorbeeld voor plaatsing in groep 2 of 3 willen we dit verduidelijken. In principe zijn er in zo’n geval twee mogelijkheden. Of het kind blijft in groep 2 en krijgt daar leerstof aangereikt die past bij zijn/haar ontwikkeling, of het kind gaat naar groep 3 en krijgt daar dezelfde leerstof aangeboden. Het compleet herhalen van de leerstof, zoals in het leerstofjaarklassensysteem nog wel eens aan de orde was, komt bij hoge uitzondering voor. De school bepaalt voor welke optie wordt gekozen. De school baseert haar beslissing op basis van uitslagen van toetsen en observatiegegevens over het ontwikkelingsverloop van het kind, die vastgelegd zijn in het leerlingvolgsysteem. Leerlingendossier Van iedere leerling is een dossier aanwezig op school. In dit dossier worden uitkomsten van (Cito) toetsen en observaties vastgelegd en bewaard, evenals andere persoonlijke documentatie (het intakeformulier, het rapportageformulier, rapporten van externe instanties, onderwijskundige rapporten etc).  Het leerlingendossier wordt hoofdzakelijk geraadpleegd bij leerlingbesprekingen, teambesprekingen, oudergesprekken en/of aanmelding bij een externe deskundige. De informatie is vertrouwelijk en is op school (na het maken van een afspraak) voor de ouders ter inzage. De gegevens van de leerling worden vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd.  
Home Nieuwtjes Organisatie Onderwijs Ouders Contact